INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIENTEN van Mr. Caroline Vlaminck 

1. Algemeen​

Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 09.05.2014 traden deze bepaling in werking.

Krachtens deze nieuwe Wet dienen advocaten als dienstverstrekkers aan een aantal nieuwe verplichtingen te voldoen. 

Mr. Caroline Vlaminck houdt er aan haar cliënten deze informatie te verschaffen door middel van huidig document, dat wordt afgegeven ter gelegenheid van de eerste consultatie en ter inzage beschikbaar is in de wachtzaal.

2. Uw advocaat en haar kantoor.​

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Caroline Vlaminck

Mr. Caroline Vlaminck is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde. 

Mr. Caroline Vlaminck oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BV Feitelijk Advocaten (KBO 0670.607.025). Een vennootschap in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Haar kantoor is gevestigd te Dendermonde, Lambroeckstraat 10/1. Haar bijkantoor is gevestigd te Sint-Niklaas, Jef De Pauwstraat 61.

Per e-mail kan U Mr. Caroline Vlaminck bereiken via caroline@feitelijkadvocaten.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Caroline Vlaminck is verzekerd bij AMLIN Europe, burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899. Makelaar Vanbreda Risk and Benefits.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Caroline Vlaminck, verzekert / verleent dekking in de volgende landen: De waarborg van de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die Mr. Caroline Vlaminck uitvoert vanuit haar in België gevestigd kantoor.

Niet verzekerd zijn de eisen die ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

3. Uw advocaat en haar dienstverlening.

U kan bij Mr. Caroline Vlaminck terecht voor onder meer volgende diensten:

 • Juridisch advies;
 • Bijstand bij geschillen voor rechtscolleges;
 • Bemiddeling in familiezaken.

Voor de uitvoering van haar opdracht rekent uw advocaat enerzijds “kosten” aan en anderzijds “erelonen”, waarop 21 % BTW wordt aangerekend.

De “kosten” bestaan uit de kantoorkosten, de gerechtskosten en in voorkomend geval de diverse kosten.

A. De kantoorkosten bestaan uit:

 • Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering): € 75,00
 • Briefwisseling per stuk: € 12,00 / e-mail: € 8,00 per eenheid
 • Aangetekende brief per stuk: € 15,00
 • Kopie per stuk: € 0,25
 • Opzoeking rijksregister: € 5,00
 • Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank) : € 0,50

B. De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure. Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten. Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten.

De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij. De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen).

Voor wat betreft de gerechtsdeurwaarderskosten zal de advocaat aan de cliënt de factuur op zijn naam laten opmaken en aan hem ter betaling overmaken. Voor wat betreft andere kosten zal de advocaat deze voorschieten en verrekenen in zijn factuur aan de cliënt.

De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij.

C. De diverse kosten worden eveneens aangerekend aan kostprijs. De diverse kosten zijn kosten verbonden aan een dossier die geen gerechtskosten of kantoorkosten zijn. 

Het “ereloon” is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. De wijze van aanrekening van het ereloon wordt met de cliënt afgesproken tijdens de eerste consultatie.

De prestaties worden aangerekend aan een uurtarief dat wordt besproken bij de eerste consultatie met de cliënt.

De advocaat vraagt voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies), berekend in functie van de te verwachten kosten en prestaties.

Bij de beëindiging van de opdracht wordt steeds een gedetailleerde staat van kosten en erelonen opgesteld, waarbij de voorschotten in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en erelonen van de advocaat binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande bedrag een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de aanmaning. Per aanmaning wordt een forfaitaire kost van € 10 aangerekend.

De overeenkomst die u met Mr. Caroline Vlaminck aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is, naar het geval, enkel de rechtbank van de Ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, of het Vredegerecht van het Kanton Dendermonde bevoegd.

Elke invordering van een gedeclareerde staat van ereloon en kosten wordt voorafgegaan door een poging tot minnelijke regeling via oproeping in verzoening voor de Vrederechter te Dendermonde.

4. Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u

Mr. Caroline Vlaminck bereiken:

via post op het adres: 9200 Dendermonde, Lambroeckstraat 10/1 of 9100 Sint-Niklaas, Jef De Pauwstraat 61
Via e-mail op het adres: caroline@feitelijkadvocaten.be
Via telefoon op het nummer: 052/21.31.82.

5. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is Mr. Caroline Vlaminck onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Dendermonde: 

Stafmedewerkers: Marie-Christine De Wilde, Mevr. Inge De Wael, Mevr. Wissam Ouchan
E-mail: balie@baliedendermonde.be
Telefoon: 052 21 56 48
Adres: Gerechtsgebouw – Justitieplein 1, 9200 Dendermonde
Open: Alle werkdagen van 08u30 tot 15u30 behalve op woensdag van 08u30 tot 13u00

Baliedirecteur: Eveline Buyse
E-mail: directeur@baliedendermonde.be
Telefoon: 052 37 58 38
Adres: Advocatenhuis – Franz Courtensstraat 1, 9200 Dendermonde

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Caroline Vlaminck maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen. 

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door Mr. Caroline Vlaminck volgende maatregelen genomen: niet van toepassing.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Caroline Vlaminck is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, Tel: 052 21 56 48.

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIENTEN van Mr. Mattias Tirez

1. Algemeen.

Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 09.05.2014 traden deze bepaling in werking.

Krachtens deze nieuwe Wet dienen advocaten als dienstverstrekkers aan een aantal nieuwe verplichtingen te voldoen. 

Mr. Mattias Tirez houdt er aan zijn cliënten deze informatie te verschaffen door middel van huidig document, dat wordt afgegeven ter gelegenheid van de eerste consultatie en ter inzage beschikbaar is in de wachtzaal.

2. Uw advocaat en zijn kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Mattias Tirez

Mr. Mattias Tirez is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde. 

Mr. Mattias Tirez oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BV Feitelijk Advocaten (KBO 0670.607.025). Een vennootschap in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Zijn kantoor is gevestigd te Dendermonde, Lambroeckstraat 10/1. Zijn bijkantoor is gevestigd te Sint-Niklaas, Jef De Pauwstraat 61.

Per e-mail kan U Mr. Mattias Tirez bereiken via mattias@feitelijkadvocaten.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Mattias Tirez is verzekerd bij AMLIN Europe, burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899. Makelaar Vanbreda Risk and Benefits.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Mattias Tirez, verzekert / verleent dekking in de volgende landen: De waarborg van de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die Mr. Mattias Tirez uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor.

Niet verzekerd zijn de eisen die ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

3. Uw advocaat en zijn dienstverlening.

U kan bij Mr. Mattias Tirez terecht voor onder meer volgende diensten:

 • Juridisch advies;
 • Bijstand bij geschillen voor rechtscolleges;
 • Bemiddeling in familiezaken.

Voor de uitvoering van zijn opdracht rekent uw advocaat enerzijds “kosten” aan en anderzijds “erelonen”, waarop 21 % BTW wordt aangerekend.

De “kosten” bestaan uit de kantoorkosten, de gerechtskosten en in voorkomend geval de diverse kosten.

A. De kantoorkosten bestaan uit:

 • Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering): € 75,00
 • Briefwisseling per stuk: € 12,00 / e-mail: € 8,00 per eenheid
 • Aangetekende brief per stuk: € 15,00
 • Kopie per stuk: € 0,25
 • Opzoeking rijksregister: € 5,00
 • Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank) : € 0,50

B. De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure. Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten. Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten.

De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij. De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen).

Voor wat betreft de gerechtsdeurwaarderskosten zal de advocaat aan de cliënt de factuur op zijn naam laten opmaken en aan hem ter betaling overmaken. Voor wat betreft andere kosten zal de advocaat deze voorschieten en verrekenen in zijn factuur aan de cliënt.

De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij.

C. De diverse kosten worden eveneens aangerekend aan kostprijs. De diverse kosten zijn kosten verbonden aan een dossier die geen gerechtskosten of kantoorkosten zijn. 

Het “ereloon” is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. De wijze van aanrekening van het ereloon wordt met de cliënt afgesproken tijdens de eerste consultatie.

De prestaties worden aangerekend aan een uurtarief dat wordt besproken bij de eerste consultatie met de cliënt.

De advocaat vraagt voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies), berekend in functie van de te verwachten kosten en prestaties.

Bij de beëindiging van de opdracht wordt steeds een gedetailleerde staat van kosten en erelonen opgesteld, waarbij de voorschotten in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en erelonen van de advocaat binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande bedrag een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de aanmaning. Per aanmaning wordt een forfaitaire kost van € 10 aangerekend.

De overeenkomst die u met Mr. Mattias Tirez aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is, naar het geval, enkel de rechtbank van de Ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, of het Vredegerecht van het Kanton Dendermonde bevoegd.

Elke invordering van een gedeclareerde staat van ereloon en kosten wordt voorafgegaan door een poging tot minnelijke regeling via oproeping in verzoening voor de Vrederechter te Dendermonde.

4. Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Mattias Tirez bereiken:

via post op het adres: 9200 Dendermonde, Lambroeckstraat 10/1 of 9100 Sint-Niklaas, Jef De Pauwstraat 61
Via e-mail op het adres: mattias@feitelijkadvocaten.be
Via telefoon op het nummer: 052/21.31.82.

5. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is Mr. Mattias Tirez onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Dendermonde: 

Stafmedewerkers: Marie-Christine De Wilde, Mevr. Inge De Wael, Mevr. Wissam Ouchan
E-mail: balie@baliedendermonde.be
Telefoon: 052 21 56 48
Adres: Gerechtsgebouw – Justitieplein 1, 9200 Dendermonde
Open: Alle werkdagen van 08u30 tot 15u30 behalve op woensdag van 08u30 tot 13u00

Baliedirecteur: Eveline Buyse
E-mail: directeur@baliedendermonde.be
Telefoon: 052 37 58 38
Adres: Advocatenhuis – Franz Courtensstraat 1, 9200 Dendermonde

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Mattias Tirez maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen. 

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door Mr. Mattias Tirez volgende maatregelen genomen: niet van toepassing.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Mattias Tirez is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, Tel: 052 21 56 48.

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIENTEN van Mr. Caroline Vlaminck 

1. Algemeen.

Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 09.05.2014 traden deze bepaling in werking.

Krachtens deze nieuwe Wet dienen advocaten als dienstverstrekkers aan een aantal nieuwe verplichtingen te voldoen. 

Mr. Caroline Vlaminck houdt er aan haar cliënten deze informatie te verschaffen door middel van huidig document, dat wordt afgegeven ter gelegenheid van de eerste consultatie en ter inzage beschikbaar is in de wachtzaal.

2. Uw advocaat en haar kantoor.​

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Caroline Vlaminck

Mr. Caroline Vlaminck is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde. 

Mr. Caroline Vlaminck oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BV Feitelijk Advocaten (KBO 0670.607.025). Een vennootschap in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Haar kantoor is gevestigd te Dendermonde, Lambroeckstraat 10/1. Haar bijkantoor is gevestigd te Sint-Niklaas, Jef De Pauwstraat 61.

Per e-mail kan U Mr. Caroline Vlaminck bereiken via caroline@feitelijkadvocaten.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Caroline Vlaminck is verzekerd bij AMLIN Europe, burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899. Makelaar Vanbreda Risk and Benefits.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Caroline Vlaminck, verzekert / verleent dekking in de volgende landen: De waarborg van de Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die Mr. Caroline Vlaminck uitvoert vanuit haar in België gevestigd kantoor.

Niet verzekerd zijn de eisen die ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

3. Uw advocaat en haar dienstverlening.

U kan bij Mr. Caroline Vlaminck terecht voor onder meer volgende diensten:

 • Juridisch advies;
 • Bijstand bij geschillen voor rechtscolleges;
 • Bemiddeling in familiezaken.

Voor de uitvoering van haar opdracht rekent uw advocaat enerzijds “kosten” aan en anderzijds “erelonen”, waarop 21 % BTW wordt aangerekend.

De “kosten” bestaan uit de kantoorkosten, de gerechtskosten en in voorkomend geval de diverse kosten.

A. De kantoorkosten bestaan uit:

 • Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering): € 75,00
 • Briefwisseling per stuk: € 12,00 / e-mail: € 8,00 per eenheid
 • Aangetekende brief per stuk: € 15,00
 • Kopie per stuk: € 0,25
 • Opzoeking rijksregister: € 5,00
 • Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank) : € 0,50

B. De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure. Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten. Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten.

De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij. De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen).

Voor wat betreft de gerechtsdeurwaarderskosten zal de advocaat aan de cliënt de factuur op zijn naam laten opmaken en aan hem ter betaling overmaken. Voor wat betreft andere kosten zal de advocaat deze voorschieten en verrekenen in zijn factuur aan de cliënt.

De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij.

C. De diverse kosten worden eveneens aangerekend aan kostprijs. De diverse kosten zijn kosten verbonden aan een dossier die geen gerechtskosten of kantoorkosten zijn. 

Het “ereloon” is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. De wijze van aanrekening van het ereloon wordt met de cliënt afgesproken tijdens de eerste consultatie.

De prestaties worden aangerekend aan een uurtarief dat wordt besproken bij de eerste consultatie met de cliënt.

De advocaat vraagt voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies), berekend in functie van de te verwachten kosten en prestaties.

Bij de beëindiging van de opdracht wordt steeds een gedetailleerde staat van kosten en erelonen opgesteld, waarbij de voorschotten in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en erelonen van de advocaat binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande bedrag een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de aanmaning. Per aanmaning wordt een forfaitaire kost van € 10 aangerekend.

De overeenkomst die u met Mr. Caroline Vlaminck aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is, naar het geval, enkel de rechtbank van de Ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, of het Vredegerecht van het Kanton Dendermonde bevoegd.

Elke invordering van een gedeclareerde staat van ereloon en kosten wordt voorafgegaan door een poging tot minnelijke regeling via oproeping in verzoening voor de Vrederechter te Dendermonde.

4. Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u

Mr. Caroline Vlaminck bereiken:

via post op het adres: 9200 Dendermonde, Lambroeckstraat 10/1 of 9100 Sint-Niklaas, Jef De Pauwstraat 61
Via e-mail op het adres: caroline@feitelijkadvocaten.be
Via telefoon op het nummer: 052/21.31.82.

5. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is Mr. Caroline Vlaminck onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Dendermonde: 

Stafmedewerkers: Marie-Christine De Wilde, Mevr. Inge De Wael, Mevr. Wissam Ouchan
E-mail: balie@baliedendermonde.be
Telefoon: 052 21 56 48
Adres: Gerechtsgebouw – Justitieplein 1, 9200 Dendermonde
Open: Alle werkdagen van 08u30 tot 15u30 behalve op woensdag van 08u30 tot 13u00

Baliedirecteur: Eveline Buyse
E-mail: directeur@baliedendermonde.be
Telefoon: 052 37 58 38
Adres: Advocatenhuis – Franz Courtensstraat 1, 9200 Dendermonde

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Caroline Vlaminck maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen. 

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door Mr. Caroline Vlaminck volgende maatregelen genomen: niet van toepassing.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Caroline Vlaminck is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, Tel: 052 21 56 48.